Termeni și Condiții pentru soferi

1. Introducere

1.1. LEONE GO APP S.R.L., persoană juridică înființată și funcționând în conformitate cu legea română, cu sediul în București, Sector 3, Str. Șapte Drumuri nr.10, ap.30, Cod poștal 031647 cu nr. de ordine in Registrul Comertului J40/13463/2019, Cod Unic de Inregistrare 41740960, cont IBAN: RO65UGBI 0000 4720 0993 2RON, deschis la GARANTI BANK – CENTRALA, denumita in cele ce urmeaza “LEONE GO”;

1.2. Acești termeni și condiții (“Termeni și Conditii”) constituie acordul legal dintre dumneavoastră și LEONE GO. Vă rugăm să citiți acesti Termeni și Condiții înaintea utilizării în orice mod a aplicației informatice LEONE GO pentru Clienți (“Aplicația”). Prin utilizarea Aplicației si inregistrarea unui cont pe Aplicație și/sau folosirea serviciilor de intermediere oferite de Aplicație reprezintă acceptarea acestor Termeni și Condiții.

1.3. Prin acordul dumneavoastra referitor la acesti Termeni și Condiții, dumneavoastră declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, că sunteți o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții dumneavoastră sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dumneavoastră cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea în orice alt mod a Aplicației.

1.4. Aplicația este un program informatic mobil care vă permite să comandați un taxi sau un autovehicul cu șofer pentru prestarea serviciului de transport alternativ, prin intermediul unui echipament mobil, fără alte formalități. Aplicația detectează în mod automat locația Pasagerului și după confirmarea adresei, va trimite comenzi către Soferii disponibili din respectiva zonă. Mai multe detalii despre funcționarea Aplicației regasiți în secțiunile Scopul Aplicației, Condițiile pentru funcționarea corespunzătoare a Aplicației și Funcționalitățile Aplicației.

2. Definiții

2.1. „Furnizor de servicii de transport” - orice persoană fizică autorizată sau juridică care deține/folosește legal o licență de transport sau o autorizație eliberată în conformitate cu OUG 49/2019, pentru care există un cont în platforma LEONE GO, deschis de reprezentantul legal sau convențional și cu care LEONE GO este în relație contractuală directă pentru serviciile de intermediere oferite prin platforma LEONE GO.

2.2. „Șofer” înseamnă un mandatar, angajat sau contractant al Clientului: (a) care îndeplinește condițiile LEONE GO valabile la momentul respectiv pentru a fi șofer activ utilizator al Serviciilor LEONE GO; (b) pe care LEONE GO îl autorizează să acceseze Serviciile LEONE GO pentru a furniza Servicii de transport în numele Clientului; și (c) care și-a asumat obligații prin contractual.

2.3. „Aplicația șoferului” înseamnă aplicația mobilă a LEONE GO care le permite furnizorilor de servicii de transport să acceseze Serviciile LEONE GO în scopul de a căuta, a primi și a onora cereri de servicii de transport din partea Utilizatorilor, cu eventualele actualizări sau modificări periodice efectuate de LEONE GO la discreția sa.

2.4. „Identificatorul șoferului” înseamnă identificatorul și parola atribuite de LEONE GO unui Șofer, care îi permit Șoferului să utilizeze și să acceseze Aplicația șoferului.

2.5. „Dispozitivul furnizat de șofer” înseamnă un dispozitiv mobil deținut sau controlat de un Șofer: (a) care îndeplinește specificațiile LEONE GO valabile la momentul respectiv pentru dispozitivele mobile, așa cum sunt prezentate pe www.leonego.ro /byod-devices; și (b) pe care a fost instalată Aplicația șoferului, conform autorizației LEONE GO, exclusiv în scopul de a furniza Servicii de transport.

2.6. „Tariful” reprezinta contravaloarea curselor efectuate;

2.7 „Taxe de drum” înseamnă orice taxe de drum aplicabile, taxe de pod, de feribot, de tunel și de aeroport, inclusiv taxa de congestie urbană, taxe de mediu sau taxe similare, astfel cum sunt stabilite în mod rezonabil de Serviciile LEONE GO pe baza informațiilor disponibile.

2.8. „Servicii de transport ” înseamnă furnizarea de servicii de transport pentru pasageri.

2.9. „Datele LEONE GO” înseamnă toate datele asociate cu accesul și utilizarea Serviciilor LEONE GO conform acestor Termeni si conditii, inclusiv toate datele asociate cu Utilizatorii (inclusiv Informațiile utilizatorilor), toate datele asociate cu furnizarea de Servicii de transport prin intermediul Serviciilor LEONE GO, al Aplicației șoferului și al Identificatorului șoferului.

2.10. „Serviciile LEONE GO” înseamnă serviciile electronice ale LEONE GO, furnizate printr-o platformă tehnologică digitală, servind drept intermediar la cerere, și serviciile asociate care permit ca furnizorii de servicii de transport să caute, să primească și să onoreze cereri de servicii de transport din partea Utilizatorilor care doresc servicii de transport; aceste Servicii LEONE GO includ accesul la Aplicația șoferului și la programele software asociate, website-urile și serviciile de plată ale LEONE GO, așa cum sunt descrise în Secțiunea 4 de mai jos, și sistemele de servicii de asistență conexe, cu eventualele actualizări sau modificări periodice efectuate de LEONE GO.

2.11. „Utilizator” înseamnă un utilizator final autorizat de LEONE GO pentru a utiliza aplicația mobilă a LEONE GO în scopul de a obține Servicii de transport oferite de clienții furnizori de servicii de transport ai LEONE GO.

2.12. „Informațiile utilizatorului” înseamnă informații despre un Utilizator, puse la dispoziția unui Client sau a unui Șofer în legătură cu cererea Utilizatorului și cu utilizarea de către acesta a Serviciilor de transport, și pot include numele Utilizatorului, punctul de preluare, informații de contact, inclusiv fotografia.

2.13. „Vehicul” înseamnă oricare vehicul al Clientului care: (a) îndeplinește cerințele valabile la momentul respectiv ale LEONE GO pentru un vehicul ce prestează Servicii LEONE GO; și (b) este autorizat de LEONE GO în vederea utilizării de către un Șofer în scopul de a furniza Servicii de transport în numele Clientului.

3. Utilizarea Serviciilor LEONE GO

3.1. Identificatoarele șoferilor. Șoferul va primi un Identificator al șoferului în scopul de a presta Servicii de transport, care îi va permite să acceseze și să utilizeze Aplicația șoferului pe un Dispozitiv în conformitate cu prezentele Termeni si conditii. Șoferul va păstra confidențialitatea Identificatorului său, nu îl va comunica niciunei terțe părți și va informa imediat Societatea de transport cu privire la orice abatere sau utilizare incorectă sau divulgare, efectivă sau suspectată, a Identificatorului șoferului sau a Aplicației șoferului.

3.2. Furnizarea de servicii de transport.

3.2.1. Atunci când Aplicația șoferului este activă, cererile de Servicii de transport ale Utilizatorului pot fi afișate pentru Șofer prin intermediul Aplicației șoferului, dacă Șoferul este disponibil și se află în apropierea Utilizatorului. Dacă Șoferul acceptă o cerere de Servicii de transport din partea unui Utilizator, Serviciile LEONE GO vor furniza anumite Informații despre utilizator către respectivul Șofer prin intermediul Aplicației șoferului, inclusiv prenumele Utilizatorului și punctul de preluare.

3.2.2. Pentru a crește satisfacția Utilizatorilor față de aplicația mobilă LEONE GO și Serviciile de transport ale Șoferului, se recomandă ca Șoferul să aștepte 3minute sosirea Utilizatorului în punctul de preluare indicat. Șoferul va afla destinația de la Utilizator, fie direct de la acesta în momentul preluării, fie prin Aplicația șoferului dacă Utilizatorul optează să introducă destinația prin intermediul aplicației mobile a LEONE GO.

3.2.3. Șoferul ia la cunoștință și convine că, odată ce a acceptat cererea de Servicii de transport din partea unui Utilizator, aplicația mobilă a LEONE GO poate furniza Utilizatorului anumite informații despre Șofer, inclusiv prenumele Șoferului, informații de contact, denumirea Societății de transport, fotografia și locația, precum și marca și numărul de înmatriculare al Vehiculului șoferului sau alte informații prevăzute de legea din România.

3.2.4. Șoferul nu va contacta niciun Utilizator și nu va folosi datele cu caracter personal ale niciunui Utilizator pentru alte motive decât în vederea prestării de Servicii de transport.

3.2.5. Șoferul a luat la cunostinta de faptul ca datele sale de contact și/sau informațiile despre asigurare vor fi comunicate unui Utilizator, pentru buna desfasurare a serviciilor furnizate.

3.2.6. Dacă un Utilizator nu și-a dat acordul expres în acest sens, este interzis ca Șoferul să transporte sau să permită accesul în Vehicul al altor persoane decât Utilizatorul și orice persoane autorizate de Utilizatorul respectiv pe durata prestării de Servicii de transport pentru Utilizatorul respectiv. Șoferul îi va transporta pe toți Utilizatorii direct la destinația indicată, conform instrucțiunilor Utilizatorilor, fără întreruperi neautorizate sau opriri neautorizate.

3.2.7. Pe parcursul furnizării serviciilor de transport, atât clienții cât și șoferii vor asigura respectarea legilor aplicabile în România, cu precădere pe cele privind legislația transporturilor.

3.3. Relația dintre Șofer și LEONE GO.

3.3.1. LEONE GO nu îl conduce și nu îl controlează, și nu se va considera că LEONE GO îl conduce sau îl controlează pe Șofer în general sau în legătură cu furnizarea de Servicii de transport, sau cu întreținerea vreunui Vehicul.

3.3.2. Șoferul ia la cunoștință că LEONE GO nu controlează și nu pretinde că ar controla: (a) momentul utilizării de către Șofer a Aplicației șoferului sau a Serviciilor LEONE GO; sau (b) decizia Șoferului de a încerca să accepte, să refuze sau să ignore o cerere de Servicii de transport formulată de un Utilizator, sau de a anula o cerere de Servicii de transport formulată prin Aplicația șoferului și acceptată, cu aplicarea politicilor de anulare ale LEONE GO valabile la momentul respectiv.

3.3.3. Contul Șoferului poate să fie dezactivat sau acestuia i se pot restrânge în alt mod accesarea sau utilizarea Aplicației șoferului sau a Serviciilor LEONE GO, în cazul în care se produce o abatere de la acesti Termeni si conditii, dacă Furnizorul serviciilor de transport nu respectă Termenii si conditiiel, dacă Șoferul sau Furnizorul serviciilor de transport denigrează LEONE GO, dacă o acțiune sau omisiune a Șoferului sau a Furnizorului serviciilor de transport aduce prejudicii mărcii, reputației sau activității LEONE GO, după cum stabilește LEONE GO la discreția sa exclusivă.

3.3.4. De asemenea, LEONE GO își rezervă dreptul de a dezactiva sau de a restrânge în alt mod accesul sau utilizarea de către Șofer a Aplicației șoferului sau a Serviciilor LEONE GO, indiferent de motiv, după cum stabilește LEONE GO în mod rezonabil, la discreția sa exclusivă. În plus, Șoferul recunoaște drepturile Societății asupra familiei de mărci înregistrate și denumiri LEONE GO, inclusiv LEONE GO, izolat sau în asociere cu alte litere, semne de punctuație, cuvinte, simboluri și/sau desene, sigla LEONE GO („Mărcile și denumirile LEONE GO”). Șoferul se obligă să nu încerce să înregistreze sau să revendice în alt mod dreptul de proprietate asupra vreuneia dintre Mărcile și denumirile LEONE GO, fie singure, fie în asociere cu alte litere, semne de punctuație, cuvinte, simboluri și/sau desene, sau prin utilizarea unei mărci sau a unei denumiri asemănătoare, de natură să creeze confuzie.

4. Plati

4.1. Cursele achitate cu numerar . LEONE GO poate intermedia, în anumite orașe, o opțiune de călătorie care le permite Utilizatorilor să plătească anumite Servicii de Transport pe care le furnizezi în numerar. Fără a ține cont de faptul că Societatea a fost desemnată de tine ca agent de colectare limitată a plăților (pentru plățile efectuate de utilizatori prin intermediul cardului bancar), în eventualitatea în care vei furniza servicii de transport pentru Utilizatori care folosesc opțiunea de Plată în Numerar, înțelegi și ești de acord că un astfel de agent de colectare a plăților nu este necesar. În acest caz:

(a) Utilizatorul îți va achita direct tariful cursei și nu va face plata prin intermediul aplicației mobile LEONE GO;

(b) Vei avea responsabilitatea de a colecta Tariful Cursei în numerar de la fiecare Utilizator și de a le oferi acestora restul adecvat;

(c) Vei păstra Tariful în Numerar, pe propria răspundere, dar înțelegi și ești de acord că datorezi Societății comisionul aferent acestei curse pentru faptul că Societatea a oferit serviciile LEONE GO în conexiune cu Serviciile de Transport oferite de tine; și

(d) ești responsabil cu plata tuturor taxelor din Teritoriu pe care trebuie să le achiți pentru Tariful în Numerar, Comisionul care s-a aplicat și, acolo unde este cazul, Comisionul va trebui plătit brut, fără a include taxele care se aplică acestuia.

4.2. Colectarea. Comisionul pe care Soferul il datoreaza LEONE GO pentru furnizarea de Servicii de Transport și orice alte sume datorate (ca de exemplu plata pentru servicii opționale) vor fi achitate LEONE GO, iar acestea vor fi preluate direct și oprite de LEONE GO din valoarea curselor efectuate unde plata s-a efectuat direct din aplicație, folosind cardul bancar. În eventualitatea în care nu există suficiente Tarife achitate prin card bancar pentru a acoperi comisionul datorat pentru cursele plătite în numerar și alte sume datorate LEONE GO și nu ai oferit acesteia o altă modalitate de returnare banilor, vei avea o datorie comercială egală cu valoarea pe care o datorezi LEONE GO și care se va păstra până la achitarea integrală a acestei sume.

4.3. LEONE GO poate să pună la dispoziția Soferului diferite modalități de colectare (ca de exemplu chioșcuri de colectare a numerarului, transfer bancar, retragerea sumelor datorate de pe cardul de debit sau portofel mobil) pentru a plăti sumele datorate LEONE GO. În cazul în care exista un card asociat contului la LEONE GO, folosit pentru plăți în legătură cu Serviciile LEONE GO, Soferul înțelege și este de acord că LEONE GO poate retrage sumele datorate de pe acest card, conform conditiilor agreate. De asemenea, Soferul intelege si este de acord că va suporta integral toate costurile asociate acestei plăți (ca de exemplu, comisioane pentru descoperirea de cont, comisioane pentru alimentare, diferențe de schimb valutar sau alte comisioane aferente transferurilor bancare sau internaționale), precum și orice taxe aplicabile (incluzând, dar fără a se limita la, taxele de retragere, taxele indirecte și TVA). In acest sens, Soferul este de acord să completeze în consecință fondurile disponibile pentru a se asigura că LEONE GO primește suma integrală care îi este datorată.

4.4. Pentru evitarea oricărui dubiu, nu se va considera că LEONE GO a renunțat la drepturile de a încasa sumele datorate dacă:

(a) există fonduri insuficiente din tarifele achitate folosind cardul bancar și nu se poate prelua suma integrală din acestea;

(b) nu sunt achitate la timp orice sumele datorate LEONE GO; sau

(c) LEONE GO alege să ceară o sumă minimă datorată înainte de iniția eforturile de colectare sau întârzie colectarea sumelor datorate. LEONE GO își rezervă dreptul de a suspenda contul dacă exista o balanță negativă pentru mai mult de o săptămână. LEONE GO va raporta orice retrageri sau deduceri în fiecare declarație de plată.

4.5. Soferul intelege si este de acord că este obligtia sa să respecte legile fiscale și sociale aplicabile, inclusiv în cazurile în care LEONE GO acționează ca agent de colectare de plăți cu atribuții limitate (inclusiv prin respectarea taxelor de tranzacție și a altor comisioane). În plus, intelege si este de acord că LEONE GO nu va fi răspunzătoare pentru obligațiile sale fiscale și sociale, în nici o circumstanță. Rolul LEONE GO ii este limitat la a fi agent de colectare de plăți pentru tranzacțiile efectuate prin card bancar și celelalte roluri detaliate explicit în prezentele Termeni si conditii

4.6. Evaluările.

4.6.1. Șoferul convine următoarele: (a) după primirea Serviciilor de transport, aplicația de mobil a LEONE GO îi va cere Utilizatorului să acorde o evaluare pentru Serviciile de transport și pentru Șofer și, opțional, să ofere comentarii sau păreri cu privire la Serviciile de transport și la Șofer, iar (b) după prestarea Serviciilor de transport, Aplicația șoferului îi va cere Șoferului să acorde o evaluare pentru Utilizator și, opțional, să ofere comentarii sau păreri cu privire la acesta. Șoferul va acorda evaluări și comentarii cu bună credință.

4.6.2. Pentru a beneficia în continuare de acces la Aplicația șoferului și la Serviciile LEONE GO, Șoferul ia la cunoștință că trebuie să aibă în permanență o evaluare medie acordată de Utilizatori care depășește evaluarea medie minimă acceptabilă stabilită de LEONE GO pentru Teritoriu, cu eventualele modificări periodice efectuate de LEONE GO la discreția sa exclusivă („Evaluarea medie minimă”). În cazul în care evaluarea Șoferului este sub evaluarea medie minimă, Șoferului poate să i se acorde o perioadă limitată în care să își ridice evaluarea deasupra Evaluării medie minime. Șoferul convine că, dacă nu își ridică evaluarea deasupra Evaluării medie minime în perioada acordată (dacă există), LEONE GO își rezervă dreptul de a dezactiva accesul Șoferului la Aplicația șoferului și la Serviciile LEONE GO. Șoferul convine că refuzul său repetat de a accepta cereri de Servicii de transport din partea Utilizatorilor în timp ce este conectat la Aplicația șoferului creează o experiență negativă pentru Utilizatorii aplicației mobile a LEONE GO. În consecință, Șoferul convine că, dacă este conectat la Aplicația șoferului, va depune eforturi de a onora o proporție substanțială din Cererile de servicii de transport, iar dacă nu dorește să accepte pentru o perioadă Cererile de servicii de transport ale Utilizatorilor, se va deconecta de la Aplicația șoferului.

4.6.3. LEONE GO își rezervă dreptul de a utiliza, de a partaja și de a afișa evaluările și comentariile Șoferilor și ale Utilizatorilor în orice modalitate, în legătură cu activitățile LEONE GO, fără a le atribui și fără a necesita aprobarea din partea Șoferilor. Șoferul ia la cunoștință că LEONE GO distribuie (fără nicio obligație de a verifica) fără să publice evaluările și comentariile Șoferilor și ale Utilizatorilor, cu condiția ca LEONE GO să își rezerve dreptul de a edita sau a șterge comentariile dacă acestea includ obscenități sau alte tipuri de conținut inadecvat, dacă includ numele unei persoane sau alte informații cu caracter personal, sau încalcă legile privind confidențialitatea, alte legi sau politicile LEONE GO referitoare la conținut.

4.7. Servicii bazate pe locație. Șoferul ia la cunoștință și convine că informațiile privind localizarea sa geografică trebuie să fie transmise Serviciilor LEONE GO prin intermediul unui Dispozitiv pentru a putea furniza Serviciile de transport. Șoferul ia la cunoștință și convine următoarele: (a) informațiile privind localizarea geografică a Șoferului vor fi monitorizate și urmărite de Serviciile LEONE GO atunci când Șoferul este conectat la Aplicația șoferului și disponibil pentru a primi cereri de Servicii de transport, sau când Șoferul prestează Servicii de transport; și (b) locația aproximativă a Vehiculului șoferului va fi afișată pentru Utilizator înainte de furnizarea Serviciilor de transport și pe durata acestora. În plus, LEONE GO poate monitoriza, urmări și partaja informațiile privind localizarea geografică a Șoferului obținute de Aplicația șoferului și de Dispozitiv, în scopuri legate de siguranță, securitate, motive tehnice, marketing și scopuri comerciale, inclusiv pentru a furniza și a îmbunătăți produsele și serviciile LEONE GO.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE LEONE GO

5.1. LEONE GO se obliga sa publice toate Cererile de Transport transmise de Clienti prin intermediul Aplicatiei, care sunt conforme cu prevederile / conditiile impuse prin prezentele Termeni si Conditii.

5.2. LEONE GO se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Aplicatiei sau eventuale neconcordante intre datele furnizate in Cererea de Transport de catre Client si datele publicate pe Aplicatie de catre LEONE GO, cu exceptia acelor neconcordante semnalate de catre Clienti care se datoreaza faptului ca LEONE GO a modificat partial Cererea de Transport astfel incat acesta sa indeplineasca conditiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi mentinut postat pe Aplicatie.

5.3. In functie de evolutia legislatiei sau a serviciilor oferite, LEONE GO isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza oricand unilateral Termenii si Conditiile, notificand modificarea respectiva inaintea utilizarii Aplicatiei de catre Sofer.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOFERULUI

6.1. Soferul isi asuma respectarea urmatoarelor obligatii si are urmatoarele drepturi:

  1. va deține și va menține (i) un permis de conducere valabil pentru categoria corespunzătoare Vehiculului care i-a fost repartizat, precum și (ii) toate licențele, permisele, aprobările și autorizațiile necesare pentru a presta servicii de transport de călători;

  2. are un nivel corespunzător de instruire, cunoștințe și experiență pentru a furniza Servicii de transport cu profesionalism, competență, grijă și pricepere; și

  3. menține standarde înalte de profesionalism, calitate a serviciilor și politețe. Șoferul convine că poate fi verificat periodic din punct de vedere al cazierului juridic și auto, pentru a fi și a rămâne eligibil pentru furnizarea de Servicii de transport, in conformitate cu cerintele legale. Accesul sau utilizarea de către un Șofer a Aplicației șoferului sau a Serviciilor LEONE GO pot fi dezactivate sau restrânse în alt mod, dacă Șoferul nu îndeplinește cerințele prevăzute sau dacă Furnizorul de servicii de transport nu îndeplinește cerințele prevăzute în Termeni si conditii;

  4. deține sau este acoperit în alt mod de o poliță de asigurare de răspundere civilă valabilă (de valoarea practicată în domeniu) cu privire la exploatarea de către Șofer a Vehiculului (Vehiculelor) conform prezentelor Termeni si conditii.

6.2. Soferul are obligatia de a utiliza Aplicatia cu bună credință, de a avea o atitudine respectuoasă față de Clientii care solicita serviciile de transport prin intermediul Aplicatiei. LEONE GO lua masurile necesare in cazul in care se constata incalcarea prevederilor acestor Termeni și condiții sau in cazul in care se constata comiterea unor acte de fraudă.

7. Modificarea. Este posibil ca, periodic, Șoferului să i se ceară să semneze versiuni actualizate ale acestor Termeni si Conditii, pentru a avea acces în continuare la Aplicația șoferului și la Serviciile LEONE GO.

8. Confidențialitatea. Prezentul document se completeaza cu Politica de Confidentialitate LEONE GO aflata pe site-ul www.leonego.ro si in cadrul Aplicatiei la sectiunea „Politica de Confidentialitate”.

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1. Serviciul de transport va fi prestat in baza termenilor si conditiilor fiecarui Sofer si in baza legislatiei aplicabile. LEONE GO nu este raspunzator pentru modalitatea sau calitatea prestarii Serviciilor, aceasta raspundere fiind a Soferilor, in calitate de prestatori ai Serviciilor. De asemenea, orice obligatie legala a Soferului fata de Client va ramane in sarcina Soferului. Pentru evitarea oricarui dubiu, LEONE GO nu se substituie Soferului si nu presteaza Servicii pentru Clienti. LEONE GO depune diligentele pentru a se asigura ca Soferii detin autorizatiile solicitate de legislatia privind transportul in regim de taxi sau in regim de ride sharing pentru efectuarea acestor servicii. Cu toate acestea, in masura in care nu se face dovada ca LEONE GO ar fi avut cunostinta despre acest caz la momentul contractarii cursei si l-ar fi acceptat, daca se dovedeste ca Soferul nu ar fi detinut autorizatiile cerute de lege la momentul contractarii si/sau prestarii cursei, Clientul poate solicita exclusiv Soferului acoperirea oricarui prejudiciu creat.

9.2. Obligatia de a transmite documentele justificative fiscale catre Client (i.e. bon client, factura pentru Servicii, factura pentru bonificatia de tip TIPS), apartine exclusiv Soferilor, acestia avand raspunderea pentru indeplinirea acestor obligatii. Cu toate acestea, in cazul transportului in regim de ride sharing aceste documente (emise in numele Soferului) vor putea fi accesate de catre Client prin intermediul Aplicatiei.

9.3. Prin crearea si utilizarea Contului, Soferul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor Contului (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

9.4. LEONE GO nu poate fi tinut responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terta parte le poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre LEONE GO a oricareia din obligatiile sale conform prezentelor Termeni si Conditii.

9.5. LEONE GO nu este responsabil pentru daune in caz de forta majora (cutremur, incedii etc).

10. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

10.1. Dispozitiile prezentelor Termeni si Conditii sunt guvernate si se supun dispozitiilor legale romane in vigoare. În cazul în care oricare dintre prevederile Termenilor generali devine inaplicabilă, părțile vor înlocui clauza afectată cu una valabilă care va aproxima intenția și efectul economic al clauzei afectate.

10.2. Orice litigiu aparut in legatura cu Termenii si Conditiile Aplicatiei va putea fi solutionat de instantele competente din municipiul Bucuresti.

10.4. Prin utilizarea Aplicatiei, Soferul declara ca intelege ca serviciile prestate de LEONE GO de punere la dispozitie a Aplicatiei nu intra sub incidenta dispozitiilor din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim taxi si in regim de inchiriere.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Soferul accepta prin prezenta in mod expres prevederile sectiunilor „Drepturile si Obligatiile Soferului” si „Limitarea raspunderii” de mai sus.

11.2. Prin acceptarea acestor Termeni si Conditii, Soferul declara ca a luat la cunostinta deplina tipul serviciilor intermediate prin Aplicatie si ca nu este indus in eroare cu privire la tipul serviciilor de transport care sunt intermediate prin Aplicatie.